mpzpUchwała nr 0007.XXXVII.263.2013 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 18 września 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek oznaczonych numerem 4/10, 4/13 i 4/28 AM-3 obręb Żmigród


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-10-03

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.jpg