Powiat bolesławiecki

Uchwała nr LXI/417/10 Rady Miasta Nowogrodziec z dnia 31 maja 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowogrodźca.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-07-07

Renta planistyczna:

Stawkę procentową służącą naliczeniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustala się w wysokości 30%.

Zobacz plan (pdf)

Załącznik 1 -rysunek planu w skali 1:2000

Załącznik 2 - rozstrzygnięcia dot. uwag do proj. planu oraz realizacji inwestycji

Uchwała nr LVII/400/10 Rady Miasta Nowogrodziec z dnia 23 lutego 2010r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów otwartych w gminie Nowogrodziec.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-03-12

Zobacz plan (pdf)

Uchwała nr LI/364/09 Rady Miasta Nowogrodziec z dnia 3 listopada 2009r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów otwartych w gminie Nowogrodziec.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-01-26

Renta planistyczna: 

Stawkę procentową służącą naliczeniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustala się w wysokości 30%.

Zobacz plan (pdf)