mpzpUchwała nr XXX/195/09 Rady Gminy w Warcie Bolesławieckiej z dnia 29 września 2009r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Warta Bolesławiecka dla terenu eksploatacji piaskowca w Wartowicach.

 

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2009-12-04

Renta planistyczna:

Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4: ustala się następującą stawkę procentową w stosunku do wzrostu wartości nieruchomości objętych niniejszymi zmianami planu, służące naliczeniu jednorazowej opłaty uiszczanej przez właścicieli nieruchomości, w przypadku ich zbycia w ciągu 5 lat od dnia, w którym ustalenia niniejszego planu stały się obowiązujące:

1) PG − 20%.

Zobacz treść planu (PDF).