mpzpUchwała nr IX/45/11 Rady Gminy Warta Bolesławiecka z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Warta Bolesławiecka w obrębach: Iwiny i Lubków.

 

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-07-12

Renta planistyczna:

Ustala się następujące stawki procentowe w stosunku do wzrostu wartości nieruchomości objętych niniejszym planem, służące naliczeniu jednorazowej opłaty uiszczanej przez właścicieli nieruchomości, w przypadku ich zbycia w ciągu 5 lat od dnia, w którym ustalenia niniejszego planu stały się obowiązujące:
1) MN, MNU, MW, RM- 20%
2) U, P, PG, KS, KSU- 20%
3) KDG, KDL, KDD, KDPJ, KDP- 10%
4) pozostałe tereny- 1%

Zobacz treść planu (PDF).