mpzpUchwała nr XVI/89/11 Rady Gminy Warta Bolesławiecka z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Warta Bolesławiecka w obrębach:Tomaszów Bolesławiecki, Szczytnica i Wilczy Las.

 

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-01-25

Renta planistyczna:

Stawki procentowe, na podstawie których  ustala się opłatę, o której mowa w art. 36, ust. 4. Ustala się następujące stawki procentowe w stosunku do wzrostu wartości nieruchomości objętych niniejszym  planem, służące naliczeniu jednorazowej opłaty uiszczanej przez właścicieli nieruchomości, w przypadku ich zbycia w ciągu 5 lat od dnia, w którym ustalenia niniejszego planu stały się obowiązujące:

1) MN, MNU, MW, RM – 20%

2) U, AG, P, KS, KSU – 20%

3) KDA, KDGP, KDZ KDL, KDD, KDPJ, KDP, KK
– 10%

4) pozostałe tereny m 1%

Zobacz treść planu (PDF).