mpzpUchwała nr XXIII/166/12 Rady Gminy Warta Bolesławiecka z dnia 12 lipca 2012r. w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Warta Bolesławiecka w obrębach: Warta Bolesławiecka, Wartowice. 

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-10-0

Renta planistyczna:

Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36, ust. 4. Ustala się następujące stawki procentowe w stosunku do wzrostu wartości nieruchomości objętych niniejszym planem, służące naliczeniu jednorazowej opłaty uiszczanej przez właścicieli nieruchomości, w przypadku ich zbycia w ciągu 5 lat od dnia, w którym ustalenia niniejszego planu stały się obowiązujące.

1. MN, MNU, RM, MW 20%

2. U, UO, US, UA, P, PG, UZ 20%

3. KDG, KDL, KDD, KDPJ, KDP 10%

4. pozostałe tereny 1%

Zobacz treść planu (PDF).