mpzpUchwała nr XXXVI/271/13 Rady Gminy Warta Bolesławiecka z dnia 25 września 2013r. w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Warta Bolesławiecka w obrębie Iwiny


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-10-01

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XX/121/12 Rady Gminy Warta Bolesławiecka z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Warta Bolesławiecka w obrębach: Raciborowice Górne, Raciborowice Dolne, Jurków.

 

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-06-04

Renta planistyczna:

Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36, ust. 4. Ustala się następujące stawki procentowe w stosunku do wzrostu wartości nieruchomości objętych niniejszym planem, służące naliczeniu jednorazowej opłaty uiszczanej przez właścicieli nieruchomości, w przypadku ich zbycia w ciągu 5 lat od dnia, w którym ustalenia niniejszego planu stały się obowiązujące.

1. MN, MNU, RM, MW, 20%

2. U, P, PG 20%

3. KDL, KDD, KDPJ, KDP 10%

4. pozostałe tereny 1%

Zobacz treść planu (PDF).

mpzpUchwała nr XIX/134/08 Rady Gminy w Warcie Bolesławieckiej z dnia 28 października 2008r. uchylająca uchwałę w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Warta Bolesławiecka dla terenu eksploatacji piaskowca w Wartowicach.

 

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2009-03-19

Zobacz treść planu (PDF).

mpzpUchwała nr XXX/195/09 Rady Gminy w Warcie Bolesławieckiej z dnia 29 września 2009r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Warta Bolesławiecka dla terenu eksploatacji piaskowca w Wartowicach.

 

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2009-12-04

Renta planistyczna:

Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4: ustala się następującą stawkę procentową w stosunku do wzrostu wartości nieruchomości objętych niniejszymi zmianami planu, służące naliczeniu jednorazowej opłaty uiszczanej przez właścicieli nieruchomości, w przypadku ich zbycia w ciągu 5 lat od dnia, w którym ustalenia niniejszego planu stały się obowiązujące:

1) PG − 20%.

Zobacz treść planu (PDF).

mpzpUchwała nr IX/45/11 Rady Gminy Warta Bolesławiecka z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Warta Bolesławiecka w obrębach: Iwiny i Lubków.

 

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-07-12

Renta planistyczna:

Ustala się następujące stawki procentowe w stosunku do wzrostu wartości nieruchomości objętych niniejszym planem, służące naliczeniu jednorazowej opłaty uiszczanej przez właścicieli nieruchomości, w przypadku ich zbycia w ciągu 5 lat od dnia, w którym ustalenia niniejszego planu stały się obowiązujące:
1) MN, MNU, MW, RM- 20%
2) U, P, PG, KS, KSU- 20%
3) KDG, KDL, KDD, KDPJ, KDP- 10%
4) pozostałe tereny- 1%

Zobacz treść planu (PDF).

mpzpUchwała nr XVI/89/11 Rady Gminy Warta Bolesławiecka z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Warta Bolesławiecka w obrębach:Tomaszów Bolesławiecki, Szczytnica i Wilczy Las.

 

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-01-25

Renta planistyczna:

Stawki procentowe, na podstawie których  ustala się opłatę, o której mowa w art. 36, ust. 4. Ustala się następujące stawki procentowe w stosunku do wzrostu wartości nieruchomości objętych niniejszym  planem, służące naliczeniu jednorazowej opłaty uiszczanej przez właścicieli nieruchomości, w przypadku ich zbycia w ciągu 5 lat od dnia, w którym ustalenia niniejszego planu stały się obowiązujące:

1) MN, MNU, MW, RM – 20%

2) U, AG, P, KS, KSU – 20%

3) KDA, KDGP, KDZ KDL, KDD, KDPJ, KDP, KK
– 10%

4) pozostałe tereny m 1%

Zobacz treść planu (PDF).

mpzpUchwała nr XXIII/166/12 Rady Gminy Warta Bolesławiecka z dnia 12 lipca 2012r. w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Warta Bolesławiecka w obrębach: Warta Bolesławiecka, Wartowice. 

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-10-0

Renta planistyczna:

Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36, ust. 4. Ustala się następujące stawki procentowe w stosunku do wzrostu wartości nieruchomości objętych niniejszym planem, służące naliczeniu jednorazowej opłaty uiszczanej przez właścicieli nieruchomości, w przypadku ich zbycia w ciągu 5 lat od dnia, w którym ustalenia niniejszego planu stały się obowiązujące.

1. MN, MNU, RM, MW 20%

2. U, UO, US, UA, P, PG, UZ 20%

3. KDG, KDL, KDD, KDPJ, KDP 10%

4. pozostałe tereny 1%

Zobacz treść planu (PDF).